Statistik om arbetstid

Tack vare den anonyma förstudie som våra deltagare får svara på inför en utbildning i Time Management ger det oss intressant statistik som handlar om arbetstid. Vad lägger vi egentligen tid på under en arbetsdag? Och hur många mejl skickar vi och tar emot under en dag? Finns det några tidstjuvar på kontoret och vilka är i så fall de största? 

I förstudien får deltagarna själva uppskatta hur de disponerar sin arbetstid under en vanlig arbetsdag, i snitt. Vi har delat upp arbetstiden i olika tidsblock där följande block finns att välja på som till exempel hantera mejl, planerade möten, pauser, oplanerat, förflyttning samt fokustid.  

UNDER 2020 ÖKADE ARBETSTIDEN MED 42 MINUTER PER DAG

År 2020 var ett år då många av oss arbetade hemifrån detta på grund av pandemin. Eftersom vi för statistik varje år kan vi därför jämföra hur arbetstiden, i snitt, såg ut före och under pandemin. Statistiken visar att arbetstiden ökade med 42 minuter per dag, i snitt, under 2020. Vi kan bland annat se att mötestid, fokustid samt hantering av mejl ökat under denna period. Samtidigt som vi ser att förflyttning under arbetstid minskade.  

Arbetstid, i snitt under 2019 och 2020. Statistik om arbetstid, Time 4U
Tidsfördelning av en arbetsdag, i snitt, under 2019 och 2020. Statistik* från Time 4U och Petra Brask & Partners.

 

MOTTAGNA OCH SKICKADE MEJL ÖKADE OCKSÅ UNDER 2020

Antal mottagna och antal skickade mejl ökade också under 2020 vilket kan ses som en förklaring till varför tidsblocket hantering av mejl ökade under pandemiåret. Det här har i sin tur troligtvis medfört att tidstjuven ”Ofta avbruten av mejl” åter har seglat upp som en av de fem största tidstjuvarna på vår lista ”Tidstjuvar 2020”. Under 2020 kan vi även se att vi har  blivit mer ”Tidsoptimister” samt att vi även i större utsträckning ”Skjuter upp till morgondagen vad jag kan göra idag”. 

Mottagna och skickade mejl under 2019 och 2020. Statistik om arbetstid. Time 4U.
Mottagna och skickade mejl under 2019 och 2020, i snitt. Statistik* om arbetstid från Time 4U och Petra Brask & Partners.

TIDSTJUVAR 2023

 1. Svårt att säga nej
 2. För många eller långdragna möten
 3. Dålig struktur
 4. För noggrann
 5. Bristande planering
 6. Ofta avbruten av mejl
 7. Tidsoptimist
 8. Ofta avbruten av kollegor
 9. Ofullständig information
 10. Tekniskt strul
 11. Skjuter upp till morgondagen vad jag kan göra idag
 12. Bristande delegering
 13. Oklara beslutsvägar / otydlig ansvarsfördelning
 14. Ofta avbruten av telefon
 15. Ofta avbruten av mig själv
 16. För mycket socialt småprat
 17. Ofta avbruten av chatt
 18. Låg motivation
 19. Ofta avbruten av sociala medier

*All statistik kommer från den anonyma förstudie våra deltagare, under 2023, har svarat på inför en av våra Time Management utbildningar. Deltagarna kommer från både Time 4U och Petra Brask & Partners